چالش کتابخوانی طاقچه: 451 فارنهایت

کتاب، با توصیف سوختن صفحات کتابی در هوا شروع می‌شود و سپس وارد زندگی ش...