چالش کتابخوانی طاقچه 1401: شرکت خلاقیت

چالش کتابخوانی طاقچه 1401: شرکت خلاقیت
یادبگیر: به نیروهایی که درمسیر حرکتت قادر نیستی ببینی؛ غلبه کنی.