چالش کتابخوانی طاقچه: روزنامه فروش

چالش کتابخوانی طاقچه: روزنامه فروش
«به نام خدا»و بالاخره به آخرین رسیدیم به آخرین ایستگاه قطار پاییزی سال...