دزیره ، داستان شروع عشق من به کتاب

دزیره ، داستان شروع عشق من به کتاب
داستان تبدیل شدن من از یک کودک شیطان به یک کرم کتاب !