چالش کتاب خوانی طاقچه: کار عمیق

کتاب کار عمیق در مورد حلقه مفقوده موفقیت در عصر حاضر صحبت میکنه ؛تمرکز...