چالش کتابخوانی طاقچه: کافکا در ساحل

چالش کتابخوانی طاقچه: کافکا در ساحل
چالش مردادماه طاقچه، معرفی کتاب کافکا در ساحل