چالش کتاب‌خوانی طاقچه: تنگسیر

چالش کتاب‌خوانی طاقچه: تنگسیر
«هوای آبکی بندر همچون اسفنج آبستنی هرم نمناک گرما را چکه‌چکه از تو هوا...