چالش کتابخوانی طاقچه: در روزگاری که هنوز پنج شنبه و جمعه اختراع نشده بود

چالش کتابخوانی طاقچه:  در روزگاری که هنوز پنج شنبه و جمعه اختراع نشده بود
در زمانی که هنوز پنجشنبه و جمعه اختراع نشده بود به نظر شما دنیا چگونه...