چالش کتابخوانی طاقچه : بهار برایم کاموا بیاور

چالش کتابخوانی طاقچه : بهار برایم کاموا بیاور
"همیشه که قرار نیست زمستون بمونه. یکی دو هفتهٔ دیگه باید بریم سراغ بها...