چالش کتابخوانی طاقچه: چگونه درباره کتاب هایی که نخوانده ایم حرف بزنیم؟

یکی از ترس های هر فرد آشنا با حوزه ی کتاب و کتابخوانی این است که نظری...