می خوام و می خوام ، به هر قیمتی و فقط اینو می خوام !

می خوام و می خوام ، به هر قیمتی و فقط اینو می خوام !
داستانی در مورد وسواس فکری به قلم اروین یالوم که خود روان پزشک است. ا...