چالش کتابخوانی طاقچه: سکوت دریا

چالش کتابخوانی طاقچه: سکوت دریا
سه سال و چند هفته گذشت. بیش از سه سال است که نماد فرانسه سکوت بوده. سک...