چالش کتابخوانی طاقچه: کتاب وحشی

با شک و دو دلی کتاب را شروع کردم.میترسیدم یک فانتزی بچگانه باشد و حوصل...