چالش کتابخوانی طاقچه "نبرد من "

چالش کتابخوانی طاقچه "نبرد من "
" اگر روزی با یهودیان به جنگ برخیزم ،جنگ من جهاد بزرگی است که توسط خدا...