چالش کتابخوانی طاقچه: قتل خانم مک‌گیتی

چالش کتابخوانی طاقچه: قتل خانم مک‌گیتی
"به عقیده هرکول پوارو، در جوامع امروزی، همه‌چیز ظاهری و سعی بر آن است...