چالش کتابخوانی طاقچه: قتل راجر آکروید، بهترین رمان جنایی تاریخ

چالش کتابخوانی طاقچه: قتل راجر آکروید، بهترین رمان جنایی تاریخ
تو این یادداشت بهترین رمان جنایی تاریخ رو معرفی میکنم.