چالش کتابخوانی طاقچه: شنل پاره

چالش کتابخوانی طاقچه: شنل پاره
ما بلایای بسیار از سر گذرانده بودیم. از هیچ‌ چیز نمی‌هراسیدیم و مصیبت‌...