چالش کتابخوانی طاقچه"نیم دانگ پیونگ یانگ"

بهمن ماه ۱۴۰۰ برای من پر از اتفاق بود. از درس و امتحان و پیک ششم کرونا...