چالش کتابخوانی طاقچه: بیروت ۷۵

چالش کتابخوانی طاقچه برای مهر ماه مطالعه‌ی داستانی از یک نویسنده‌ی عرب...