زیستن با ( مرشد و مارگریتا )

زیستن با ( مرشد و مارگریتا )
نوشته ای در وصف و در دلتنگی تمام شدن رمان مرشد