چالش کتابخوانی طاقچه : کان لم یکن

چالش کتابخوانی طاقچه : کان لم یکن
یک داستان تاریخی سیاسی با رگه هایی از طنز