چالش کتابخوانی طاقچه: پنجمین زن

« به گوشه و کنار جهان سرک میکشم ، درست مثل یک کشتی بدون ناخدا. مجبورم...