چالش کتابخوانی طاقچه : شیر فروش

چالش کتابخوانی طاقچه : شیر فروش
من شادم حتی با وجود شایعات!