چالش کتابخوانی طاقچه:مرشد و مارگریتا

چالش کتابخوانی طاقچه:مرشد و مارگریتا
"کسانی که بیرون از سیطره شیطانی بهشت دروغین توده ها می زیستند موقعی که...