"نحسی ستارگان بخت ما"

"نحسی ستارگان بخت ما"
کسی هست کامل خونده باشه ؟؟