اگه می‌تونی تصورش کنی حتما می‌تونی انجامش بدی!

اگه می‌تونی تصورش کنی حتما می‌تونی انجامش بدی!
بحث درباره انگیزه برای اکثرمان جذابیت دارد؛ گاهی اوقات بی‌انگیزه می‌شو...