اگر زن اسلحه بردارد و به جنگ برود ! !

اگر زن اسلحه بردارد و به جنگ برود  ! !
جنگ چهره ی زنانه ندارد. برای اولین بار است که یک کتاب مستند توانسته جا...