چالش کتابخوانی طاقچه:از چیزی نمی ترسیدم

چالش خرداد ماه طاقچه خواندن کتابی بود که ما رو با سخت و آسان زندگی آدم...