چالش کتاب‌خوانی طاقچه: زنان سیبیلو و مردان بی‌ریش

انتخاب کتاب برای چالش آذرماه برای من چالش جدیی بود، میخواستم کتاب ترجی...