چرا هر زن نویسنده‌ای به اتاقی از آن خود نیاز دارد؟

چرا هر زن نویسنده‌ای به اتاقی از آن خود نیاز دارد؟
باورتان می‌شود که جین آستین، رمان «غرور و تعصب» را در اتاق نشیمن می‌نو...