مادر بزرگ سلام رساند و گفت متاسف است!

مادر بزرگ سلام رساند و گفت متاسف است!
برای شرکت در چالش مرداد کتابخوانی طاقچه