معرفی کتاب نظم زمان

معرفی کتاب نظم زمان
اکنون ما در کل کیهان گسترده نشده، مثل حبابی در پیرامون ماست