شنگال و ماجرای فیلسوفانه‌ی پیدا کردن جای خود

شنگال و ماجرای فیلسوفانه‌ی پیدا کردن جای خود
«شَنگال» نام موجود کوچکی است که از ازدواج عاشقانه‌ی یک قاشق و یک چنگال...