چالش کتاب‌خوانی طاقچه: طفلی به نام شادی

چالش کتاب‌خوانی طاقچه: طفلی به نام شادی
چالش ازدیبهشت، شعر.انتخاب کتاب برای این ماه از خواندنش برام سخت‌تر بود...