چالش کتابخوانی طاقچه :شرلی

سلام :)چالش مرداد ماه طاقچه، خوندن کتاب بلندی بود که بعد از تموم شدنش...