چالش کتابخوانی طاقچه: سه‌گانه‌ی خاورمیانه؛ جنگ عشق تنهایی

چالش کتابخوانی طاقچه: سه‌گانه‌ی خاورمیانه؛ جنگ عشق تنهایی
قالب اشعار کتاب نیز از اسمش مشخصه. یعنی در مورد سه مبحث مهم و جالب توج...