چالش کتابخوانی طاقچه:«راهنمای کهکشان برای اتواستاپ زن ها»

چالش این ماه که در مورد کتابی از آینده بود که خود طاقچه این کتاب را پ...