نه فرشته، نه قدیس؛ سایه‌ی نکبت‌بار دیکتاتوری بر عشق

نه فرشته، نه قدیس؛ سایه‌ی نکبت‌بار دیکتاتوری بر عشق
نه فرشته، نه قدیس داستانی است که در پراگ سال‌ها بعد از دیکتاتوری استال...