چالش کتاب‌خوانی طاقچه: فلسفه‌ی تنهایی

چالش کتاب‌خوانی طاقچه: فلسفه‌ی تنهایی
برای تیر ماه کتاب فلسفه‌ی تنهایی ر انتخاب کردم، چون خریده بودمش و یادم...