چالش کتابخوانی طاقچه: راهنمای کهکشان برای اتواستاپ‌زن‌ها

چالش کتابخوانی طاقچه: راهنمای کهکشان برای اتواستاپ‌زن‌ها
چرا انسان به دنیا میاد؟ چرا می میره؟ چرا فاصله بین این دوتا رو با بستن...