چالش کتابخوانی طاقچه: راهنمای کهکشان برای اتواستاپ زن ها

چالش کتابخوانی طاقچه: راهنمای کهکشان برای اتواستاپ زن ها
وقتی ‌که بچه بودم یه روز به خواهر بزرگترم گفتم که دفترچه یادداشتشو بیا...