چالش کتابخوانی طاقچه: دوئل

چالش تیرماه طاقچه، مطالعه‌ی کتابی بود که بیش از صد سال از نوشتنش گذشته...