چالش کتابخوانی طاقچه: مجموعهٔ داس مرگ

چالش کتابخوانی طاقچه: مجموعهٔ داس مرگ
عنوان چالش کتابخوانی مردادماه طاقچه این بود: رمانی طولانی که با تمام ش...