بیایید درست رنج بکشیم...

بیایید درست رنج بکشیم...
شاد بودن مستلزم این نیست که غم و ناراحتی به نقطه پایان برسد.