چالش کتابخوانی طاقچه : آن فرانک

آن فرانکداستان آن فرانک مربوط به اتفاق های واقعی هست که در دهه ی 1940...