چالش کتابخوانی طاقچه: هشت کتاب سهراب سپهری

چالش کتابخوانی طاقچه: هشت کتاب سهراب سپهری
سهراب سپهریهوا صاف بود. حتی در درودست‌ها نیز تکه‌ای ابر در آسمان‌ پیدا...