چالش کتابخوانی طاقچه: انسان در جست‌وجوی معنا

چالش کتابخوانی طاقچه: انسان در جست‌وجوی معنا
انسان در جست‌ و جوی معنا اثری سرشار از رنج و درد همراه با چاشنی روانشن...