چالش کتاب‌خوانی طاقچه: زندگی و زمانۀ مایکل ک

ترکیبی از «لانه» و «هنرمند گرسنگی» کافکا و «من فقط آمدم تلفن کنم» مارک...