چالش کتابخوانی طاقچه: همین حوالی

جومپا لاهیری نویسنده‌ی هندی‌تبار آمریکایی است که برای کتاب مترجم درد‌ه...