با لبخند وارد شوید:)

با لبخند وارد شوید:)
عمو اومده چی چی اورده؟ابنبات خروسی با صدای چی؟